Logo

Statut związku

S T A T U T

KUJAWSKO - POMORSKIEGO

ZWIĄZKU  LEKKIEJ  ATLETYKI

W    BYDGOSZCZY

(tekst jednolity – 02-09-2012)

R o z d z i a ł   1

Nazwa, teren  działania, siedziba  władz,  charakter  prawny

 

§ 1

Kujawsko – Pomorski Związek Lekkiej Atletyki w Bydgoszczy jest związkiem stowarzyszeń kultury fizycznej, prowadzący działalność pożytku publicznego, zwany dalej “Związkiem”.

§ 2

Terenem  działania  Związku  jest  obszar  Regionu  Kujawsko - Pomorskiego, a siedzibą miasto  Bydgoszcz.

§ 3

Związek działa zgodnie z: ustawą o sporcie, ustawą o kulturze fizycznej, ustawą – Prawo o stowarzyszeniach, ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz niniejszym statutem.

§ 4

1.Związek posiada osobowość prawną.

2. Ma  prawo powoływać terenowe jednostki organizacyjne z osobowością prawną.

§ 5

1. Związek jest członkiem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki i działa zgodnie z jego statutem,

regulaminami i wytycznymi.

2. Związek może być członkiem organizacji o podobnym profilu działania.

 

§ 6

1. Związek opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Dla realizacji określonych celów statutowych Związek może zatrudniać pracowników.

2. Na rzecz Związku, w zakresie jego działalności statutowej, w szczególności w zakresie działalności pożytku publicznego, mogą wykonywać świadczenia wolontariusze, odpowiadające świadczeniu pracy.”

§ 7

Związek może używać pieczęci, posiadać odznakę organizacyjną oraz wydawać    komunikaty, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

R o z d z i a ł   2

Cele  i  środki  działania

§ 8

1.Przedmiotem działalności Związku jest wyłącznie działalność statutowa na rzecz ogółu społeczności, w tym na rzecz członków Związku, w zakresie sfery zadań publicznych, określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.), w zakresie działalności związanej ze sportem – PKD:92 62 Z, w szczególności polegającej na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu. Związek może prowadzić w/w działalność zarówno jako odpłatną i nieodpłatną.

Do zakresu działalności prowadzonej przez Związek odpłatnie zalicza się:

- działalność związaną ze sportem – PKD:92 62 Z, w szczególności polegającą na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu.

Do zakresu działalności prowadzonej przez Związek nieodpłatnie zalicza się:

- działalność związaną ze sportem – PKD:92 62 Z, w szczególności polegającą na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu.

2. Podstawowym celem Związku jest w szczególności rozwój lekkiej atletyki, na terenie Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Cele, o których wyżej mowa, Związek realizuje w szczególności poprzez:

a/ ustalanie kierunków rozwoju lekkiej atletyki na terenie województwa,

b/ opracowywanie planów szkoleniowych,

c/ prowadzenie i organizowanie szkolenia i doszkalania trenerów, instruktorów, działaczy i sędziów,

d/ opracowywanie systemu współzawodnictwa sportowego na terenie województwa w uzgodnieniu z władzami sportowymi,

e/ realizację zadań wynikających z ustaleń władz Polskiego Związku Lekkiej Atletyki oraz zadań określonych statutem Związku,

f/ organizowanie imprez i zawodów lekkoatletycznych.

4. Związek nie działa w celu osiągnięcia zysku.

5. Związek przeznacza dochód w całości na działalność statutową.

§ 9

1. Związek może zgodnie z § 8 ust. 1 prowadzić działalność pożytku publicznego jako odpłatną, za którą pobiera wynagrodzenie lub nieodpłatną bez wynagrodzenia.

2. Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego Związku, służy wyłącznie realizacji zadań należących do sfery zadań publicznych lub celów statutowych, o których mowa w § 8 ust. 2.

3. (usunięto)

4. Przez wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, rozumie się wynagrodzenie z tytułu świadczenia pracy lub usług, niezależnie od sposobu nawiązania stosunku pracy lub rodzaju i treści umowy cywilnoprawnej z osobą fizyczną.

5. Związek może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

6. Związek nie może prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.

§ 9a

Związek nie może:

a)  udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",

b) przekazywać swojego majątku na rzecz swoich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c)  wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z niniejszego statutu.

d) dokonywać zakupów na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Związku, członkowie jego organów lub jego pracownicy oraz ich osób bliskich.

 

 

R o z d z i a ł   3

Członkowie  Związku,  ich  prawa  i  obowiązki

§ 10

Członkowie  Związku  dzielą  się  na:

1/  zwyczajnych,

2/  wspierających.

3/  honorowych

§ 11

1. Członkami  zwyczajnymi  mogą  być  stowarzyszenia  kultury  fizycznej  lub inne podmioty prawne działające  w  zakresie lekkiej  atletyki.

2. Członkami  wspierającymi  mogą  być  osoby  prawne  działające  za  pośrednictwem  swego przedstawiciela  i  osoby  fizyczne  uznające  i  wspierające  materialnie i rzeczowo cele  Związku.

3. Członków  zwyczajnych  i  wspierających  przyjmuje  Zarząd  Związku  na  podstawie pisemnego zgłoszenia.

4. Członkiem honorowym jest osoba fizyczna szczególnie zasłużona w działalności na rzecz Związku.

§ 12

1. Członkowie  zwyczajni  mają  prawo :

1/  uczestniczenia przez swoich delegatów w Walnym Zebraniu Związku;

2/  wyboru delegatów na Walne Zebranie Delegatów Polskiego Związku Lekkiej Atletyki;

3/  uczestniczyć  w  krajowych  i  zagranicznych  imprezach  sportowych  oraz  szkoleniowych

na  zasadach  określonych  przez  Zarząd  Związku;

4/  zgłaszać  postulaty  i  wnioski  wobec  władz  Związku  oraz  oceniać  ich  działania;

2.  Członkowie  wspierający  mają  prawa  członków  zwyczajnych  z  wyjątkiem  czynnego prawa  wyborczego.

3. Członkowie honorowi posiadają prawa członka zwyczajnego.

 

§ 13

Członkowie Związku obowiązani są do:

1/  aktywnej  działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu lekkiej atletyki oraz

realizacja  zadań  statutowych  Związku;

2/  przestrzegania  statutu, regulaminów i decyzji władz Związku;

3/  stałego podnoszenia poziomu sportowego swoich członków;

4/  udziału w mistrzostwach i zawodach organizowanych przez Związek;

5/  regularnego opłacania składki członkowskiej w wysokości i terminach ustalonych przez

Zarząd.

2. Członkowie wspierający i honorowi posiadają obowiązki członków zwyczajnych określone w § 13 pkt 1,2 i 5.

§ 14

1.  Członkostwo ustaje w przypadku:

1) wystąpienia członka ze Związku, zgłoszonego na piśmie, po uprzednim uregulowaniu            zobowiązań wobec Związku;

2)  rozwiązania się stowarzyszenia – członka zwyczajnego;

3)  wykluczenia przez Zarząd w przypadku naruszenia postanowień niniejszego statutu.

2.  Członek nie wykonujący obowiązków statutowych z przyczyn przez niego nie zawinionych

może być pozbawiony członkostwa przez wykreślenie z listy członków w drodze uchwały

Zarządu.

3.  Członek Związku może być zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd w

przypadku gdy nie bierze czynnego udziału w  realizacji zadań i celów Związku lub innego

naruszenia  statutu, uchwał i decyzji Związku.

4.  Zawieszenie w prawach członkowskich polega na okresowym pozbawieniu uprawnień

statutowych, a w szczególności prawa do udziału w rozgrywkach sportowych i działalności

szkoleniowej Związku.

5.  Od decyzji o wykluczeniu, wykreśleniu lub zawieszeniu w prawach członkowskich

przysługuje stronie prawo do odwołania się do Walnego Zebrania Delegatów w terminie

30  dni  od  dnia otrzymania zawiadomienia o podjętej uchwale.

6.  Zarząd Związku zobowiązany jest zwołać Walne Zebranie Delegatów w terminie 30  dni

od otrzymania odwołania celem jego rozpatrzenia.

 

 

 

 

 

 

R o z d z i a ł   4

W ł a d z e   Z w i ą z k u

 

§ 15

Władzami Związku są:

  1. Walne Zebranie Członków lub Delegatów,
  2. Zarząd – jako organ zarządzający,
  3. Komisja Rewizyjna – jako organ kontroli, odrębny od organu zarządzającego i niepodlegający mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej.

 

§ 16

Jeżeli  liczba  przekroczy  50   wówczas  Walne  Zebranie  Członków  zastępuje  się

Walnym   Zebraniem  Delegatów.  Jeden  delegat   reprezentuje  liczbę  członków  wg   klucza

ustalonego  przez  Zarząd.

§ 17

Kadencja  władz  Związku  trwa  cztery  lata,  a  ich  wybór  odbywa  się  w  głosowaniu    tajnym  spośród delegatów posiadających czynne lub bierne prawo wyborcze lub jawnym w  zależności  od  przyjętego  przez  Walne  Zebranie postanowienia  w tym  zakresie.

Do  władz  Związku  wchodzą  osoby, które  kolejno  otrzymały  największą  ilość  głosów.

 

 

§ 18

1.  Najwyższą  władzą  Związku  jest  Walne  Zebranie  zwoływane  przez  Zarząd  co dwa  lata  jako  sprawozdawcze  i  co  cztery  lata  jako  sprawozdawczo - wyborcze.

2.  Do  kompetencji  Walnego  Zebrania należy:

1/  uchwalanie  statutu  i  podejmowanie  uchwał  o  zmianach w  statucie  i rozwiązaniu  się

Związku;

2/  wybór  Prezesa,  Zarządu  i  Komisji  Rewizyjnej;

3/  uchwalanie  głównych  kierunków  i  programów  działania  Związku;

4/  rozpatrywanie  i  przyjmowanie  sprawozdania  z  działalności  ustępujących  władz;

5/  udzielanie  absolutorium  ustępującemu  Zarządowi  na  wniosek  Komisji  Rewizyjnej;

6/  uchwalanie  wysokości  składki  członkowskiej  i  innych  opłat  na  rzecz  Związku;

7/  rozpatrywanie  odwołań  od  uchwał  Zarządu  w  sprawie  wykluczenia,  wykreślenia  lub

zawieszenia  w  prawach  członka;

8/  rozpatrywanie  oraz rozstrzyganie  wniosków  Zarządu  i  członków  Związku;

9/  nadanie godności członka honorowego.

 

§ 19

1.  W walnym  Zebraniu   udział  biorą:

1/  z głosem  stanowiącym - delegaci  członków  zwyczajnych  wybrani  zgodnie  z  postanowieniami  Zarządu  oraz  członkowie  honorowi.

2/  z  głosem  doradczym -  członkowie  władz  Związku,  którzy  nie  zostali  wybrani  na delegatów  oraz  zaproszeni  goście - członkowie  wspierający.

2.  O  terminie, miejscu  i  porządku  obrad  członkowie  zwyczajni  Związku  powinni  być     zawiadomieni  co  najmniej  14  dni  przed  terminem  obrad  Walnego  Zebrania.

3.  Delegaci  zachowują  mandat  na  okres  całej  kadencji.

 

§ 20

Uchwały Walnego Zebrania Członków lub Delegatów zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 50% ogólnej liczby członków lub delegatów w pierwszym terminie i bez względu na liczbę członków lub delegatów w drugim terminie.

 

§ 21

1.  Walne  Zebranie  zwołuje  Zarząd.

2.  Nadzwyczajne  Walne  Zebranie może  być  zwołane  na  skutek:

1/  uchwały  Zarządu;

2/  wniosku  Komisji  Rewizyjnej;

3/  wniosku  zgłoszonego  przez  co  najmniej  1/2  ogólnej  liczby  członków  zwyczajnych

Związku.

3.  Nadzwyczajne  Walne  Zebranie  Członków  zwoływane  jest  przez  Zarząd  w  terminie  dwóch miesięcy  od  zgłoszenia  wniosku  lub  podjętej  uchwały  i  obraduje  nad  sprawami, dla     których   zostało  zwołane.

§ 22

1.  Zarząd  Związku  jest  organem  władzy  pomiędzy  Walnymi  Zebraniami.

2.  Zarząd  Związku  składa  się  z  6 - 15  osób, w  tym  Prezesa  wybieranego  przez  Walne

Zebranie w głosowaniu odrębnym.

Wiceprezesów  w  ilości  1-3,  Sekretarza  i  Skarbnika.

W  skład  Zarządu  wchodzi  ponadto     Przewodniczący  Wojewódzkiego Kolegium Sędziów i Przewodniczący Wojewódzkiej Rady    Trenerów.

3.  Posiedzenia  Zarządu  odbywają  się  w  miarę  potrzeb,  nie  rzadziej  niż  raz  na  kwartał.

4.  Zakres  działania  oraz  tryb  pracy  Zarządu  określa  regulamin  uchwalany  przez  Zarząd.

 

§ 22a

Członek Zarządu nie może:

1)      Łączyć tej funkcji z funkcją w innych Władzach Związku

2)      Być osobą prowadzącą działalność gospodarczą gospodarczą związaną bezpośrednio z realizacją przez Związek jego zadań statutowych;

3)      Być osobą, która była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe ścigane z oskarżenia publicznego

 

§ 23

Do  kompetencji  Zarządu  należy:

1.  Reprezentowanie  Związku  na  zewnątrz  oraz  działanie  w  jego  imieniu.

2.  Realizowanie  uchwał,  wytycznych  i  zaleceń  Walnego  Zebrania.

3.  Kierowanie  całokształtem  działalności  Związku.

4.  Zarządzanie  majątkiem  i  funduszami  Związku.

5.  Uchwalanie  planów  działania  i  planów  finansowych.

6.  Zwoływanie  Walnego  Zebrania  oraz  przygotowywanie  stosownej  dokumentacji.

7.  Powoływanie  oddziałów,  komisji  problemowych  i  zatwierdzanie  ich  regulaminów.

8.  Przyjmowanie,  zawieszanie,  wykreślanie  oraz  wykluczanie  członków  Związku.

9. Wnioskowanie o nadanie godności członka honorowego.

 

§ 24

1.  W  przypadku  naruszenia  postanowień  statutu, regulaminów  i  innych  postanowień  obowiązujących  w  Związku  -  Zarządowi  przysługuje  prawo  nakładania  kar  na  członków  Związku.

2.  Tryb  postępowania  dyscyplinarnego  oraz  rodzaje  kar  określa  regulamin  dyscyplinarny

uchwalony  przez  Zarząd  Związku.

3.  W  toku  postępowania  dyscyplinarnego  obowiązuje  zasada  dwuinstancyjności.

4. Zarządowi Związku przysługuje prawo wyróżniania i nagradzania członków zwyczajnych i wspierających oraz osoby prawne i fizyczne, które w sposób szczególny wspierają działalność Związku.

§ 25

Zarząd konstytuuje  się  na  pierwszym  zebraniu,  któremu  przewodniczy  Prezes.

§ 26

Prezes  kieruje  pracami  Zarządu.

 

§ 27

1.  Komisja  Rewizyjna  składa  się  z  3-5  osób, w tym:przewodniczącego, wiceprzewodniczącego  i  sekretarza.

2.  Komisja  Rewizyjna  przeprowadza  co  najmniej  raz  w  roku  kontrolę  statutowej  i  finansowo -  gospodarczej  działalności  Związku.

3.  Komisja  Rewizyjna  przedkłada  Walnemu  Zebraniu sprawozdanie  dotyczące  działalności      Związku  oraz  posiada  wyłączne  prawo  stawiania  wniosków  w  sprawach  absolutorium dla  Zarządu.

4.  Komisja  Rewizyjna  ma  prawo  występowania  do  Zarządu  z  wnioskami  wynikającymi z  ustaleń  kontroli  i  żądania  wyjaśnień  oraz  usunięcia  nieprawidłowości.

5.  Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  lub  upoważniony  przez  niego  członek  Komisji ma  prawo  brać  udział  w  posiedzeniach  Zarządu.

6.  Zakres  działania,  organizację  oraz  tryb  pracy  Komisji  Rewizyjnej  i  jej  organów  określają regulaminy  uchwalone  przez  Komisję.

 

§ 27a

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

-      nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

-      mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż jedno przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

2. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

 

§ 28

1.  W  przypadku  ustąpienia  członków  Zarządu  i  Komisji  Rewizyjnej  władzom  tym     przysługuje  prawo  kooptacji   spośród  kandydatów, którzy  podczas wyborów kolejno        otrzymali  największą  ilość  głosów  ale  nie  weszli  do  władz.

2.   Liczba  członków  władz  pochodzących  z  kooptacji  nie  może  przekroczyć  1/3  liczby        członków  pochodzących  z  wyboru.

§ 29

Struktura  oddziałów  terenowych    /par.  15-29/   oraz  kompetencje  ich  władz   są

tożsame  ze  strukturą  władz  i  kompetencją  Zarządu.

Oddziały nie posiadają osobowości prawnej.

 

R o z d z i a ł   5

Majątek  i  fundusze  Związku

 

§ 30

1. Majątek  Związku  stanowią  nieruchomości,  ruchomości  i  fundusze.

2. Na fundusz Związku składają się:

1/ składki roczne członków Związku;

2/ wszelakie wpływy z zawodów sportowych organizowanych przez Związek;

3/ darowizny, dotacje i inne środki przeznaczone na działalność statutową w szczególności na   działalność pożytku publicznego;

4/ inne wpływy służące realizacji celów statutowych w szczególności działalności pożytku publicznego.

 

§ 31

1. Do ważności oświadczeń woli dotyczących praw i obowiązków majątkowych i innych Związku  wymagane jest współdziałanie dwóch osób: Prezesa lub Wiceprezesa oraz Sekretarza lub Skarbnika.

2. Jeśli kwota zobowiązania lub należności nie przekracza 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy zł). za skuteczne działanie w imieniu Związku uważa się oświadczenie woli Prezesa lub łącznie Wiceprezesa Związku i jednego członka Zarządu.

 

 

§ 31a

Związek prowadzi rachunkowość na zasadach określonych w odrębnych przepisach, jednak w taki sposób, aby prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego zapewniało wyodrębnienie tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie ich przychodów, kosztów i wyników tej działalności.

 

R o z d z i a ł   6

Postanowienia  końcowe

§ 32

Zmiana  statutu  może  być  uchwalona  przez  Walne  Zebranie  większością  2/3  głosów

w  obecności  co  najmniej  połowy  liczby  członków  Walnego  Zebrania.

 

§ 33

1.  Rozwiązanie  się  Związku  następuje  w  przypadku  podjęcia  uchwały  przez  Walne  Zebranie

większością  2/3  głosów  w  obecności  co  najmniej  połowy  liczby Członków  lub Delegatów     Walnego  Zebrania.

2.  Uchwała  o  rozwiązaniu  się  Związku  powinna  określać  przeznaczenie  majątku  i  sposób

likwidacji.

§ 34

Prawo  interpretacji  niniejszego  statutu  przysługuje  Walnemu  Zebraniu  oraz Zarządowi Związku.

Copyright © 2016 KPZLA - Kujawsko-Pomorski Związek Lekkiej Atletytki. Wszelkie prawa zastrzeżone.